2016-2017: Kuinming–Myanmar Field Trip

2015-2016: Taipei-Kaohsiung-Kinmen-Xiamen

2014-2015: Zhengzhou-Henan-Central China

2013-2014: Changchun-Vladivostolc, Russia-North Korea Field Trip


2012-2013: Chongqing-Wulong Field Trip


2011-2012: Chifeng-Shanyang-Anshan


2010-2011: Heilongjiang: Snow and Ice of Harbin-Dayin-Heihe


2009-2010: Shandong: Qingdao-Yentai-Confucianism


2008-2009: Sichuan: Chengdu-Earthquake Recovery


2007-2008: Beijing: Grand Olympic Game


2006-2007: Shanghai: Pudong-Daxiao Yangshan Ports


2005-2006: Chongqing-Spearhead of Inland China


2004-2005: Wuhan-Three Gorges: Centre of Central China


2003-2004: Shanghai-Nanjing-YRD


2002-2003: Beijing-Tianjin: Capital of China


2001-2002: Shanghai-Ningpo-Henzhou-Huanshan